(1)
Жегарац V. U-PRAGMATIKA I E-PRAGMATIKA: ARGUMENTI ZA I-PRAGMATIKU. nasledje 2015, 12, 11-35.