УСТАВНА И ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА СРПСКОХРВАТСКОГ ЈЕЗИКА У СФРЈ (1974–1991)

Аутори

  • Владислав Б. Сотировић Универзитет у Вилњусу, Филолошки факултет

Кључне речи:

српскохрватски (хрватскосрпски) језик, распад (растурање) СФРЈ, лингвистички национализам, социолингвистика српскохрватског (хрватскосрпског) језика, српски језик, хрватски језик, босански језик, црногорски језик

Сажетак

Чланак се бави проблемом правно-законско-уставне регулативе употребе језика у јавним пословима Социјалистичке Федеративне Републике Југославије у времену од доношења последњег савезног (конфедералног) устава 1974. па до распада/ растурања заједничке југословенске (кон)федерације 1991, када се и заједнички српскохрватски језик распао на више својих етничких делова. Посебна пажња је посвећена феномену различитог републичко- територијалног законског регулисања коришћења званично једног те истог (српскохрватског/ хрватскосрпског) језика у четири републике у којима је био у јавној употреби, а у функцији свесног стварања посебних етнојезичких варијанти као основе за социолингвистички распад савезне државе.

Author Biography

Владислав Б. Сотировић, Универзитет у Вилњусу, Филолошки факултет

Владислав Б. Сотировић рођен je 1967. у Крагујевцу. Дипломирао је на Филозофском факултету у Београду на групи за историју. Радио је као професор историје у Београду, а од 1995. до 1997. похађао постдипломске студије на Централноевропском универзитету у Будимпешти, где је на групи за историју и групи за студије Југоисточне Европе одбранио два магистарска рада: „Стварање Југославије 1914–1918.“ и „Односи између Југословенског комитета у Лондону, Националног одбора у Загребу и Краљевске Владе Србије за време процеса стварања Југославије“. Радио је као научни истраживач на међународном пројекту Универзитета у Мелбурну чији су резултати штампани у књизи: Посткомунистичка демократизација (издавач Универзитет у Кембриџу). Радио је као предавач и научни истраживач на Катедри за словенску филологију Филолошког факултета Универзитета у Вилњусу (Литванија), где је предавао историју југословенских народа. Током 1999. и 2000. радио је у Архиву за отворено друштво Централноевропског универзитета у Будимпешти, а од септембра 2000. на Катедри за словенску филологију Филолошког факултета и Катедри за историју теорија и култура Историјског факултета Универзитета у Вилњусу, где је предавао предмете из области јужнословенске социолингвистике, српске филологије и језика и југословенске, балканске и централноевропске историје. Јуна 2002. је докторирао на Филолошком факултету Универзитета у Вилњусу са дисертацијом: „Лингвистички модел дефинисања српске нације Вука Стефановића Караџића и пројекат Илије Гарашанина о стварању лингвистички одређене државе Срба“. На истом факултету ради као доцент од 2005. До сада је објавио више научних чланака из области српске, југословенске и балканске филологије, социолингвистике, етнологије, национализма и историје. Учесник је више међународних конференција посвећених југословенској историји, социолингвистици и национализму, а нарочито распаду бивше Југославије.

Референце

– Allcock 2000: Allcock J. B., Explaining Yugoslavia, New York: Columbia University Press, 2000.
– Božić 973: Božić ., Hrvatski književni jezik u svjetlu izmjena Ustava SR rvatske, Split, 1973.
– Brozović 1978: Brozović D., „Hrvatski jezik, njegovo mjesto unutar južnoslavenskih i drugih slavenskih jezika, njegove povjesne mijene kao jezika hrvatske književnosti“ u A. Flaker, K. Pranjić (urednici), Hrvatska književnost u evropskom kontekstu, Zagreb, 1978.
– Brozović 1979–1980: Brozović D., „Sociolingvistička i sporedna razina pri istraživanju jugoslavenskih (standardnih) jezika u (južno) slavenskim, evropskim i općim okvirima“, Jezik, 27/2–3, 1979–1980, 47–54.
– Gudac, Đorđević 1994: Gudac Ž., Đorđević M., Savremena politička istorija, Beograd, 1994.
– Guskova 2003, I: Guskova J., Istorija jugoslovenske krize 1990–2000, I, Beograd, 2003.
– Hayden 992: Hayden M. R., „Constitutional Nationalism in the Formerly Yugoslav Republics“, Slavic Review, vol. 51, № 4, winter 1992, 654–673.
– Kačavenda, Živković 1998: Kačavenda P., Živković N., Srbi u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Izabrana dokumenta, Beograd, 1998.
– Pavlović 2000: Pavlović Z., „Legal Status of the Italian Minority in Slovenia“, in Dimitrijević N. (ed.), Managing Multiethnic Local Communities in the Countries of the Former Yugoslavia, Budapest: Local Government and Public Service Reform Initiative, Open Society Institute, 2000, 63–72.
– Perišić, Konstantinović 1965: Perišić M., Konstantinović Z., Nemačko-srpskohrvatski vojni rečnik, Beograd: Vojnoizdavački zavod, 1965.
– Ratna služba JNA 1964: Ratna služba JNA, Beograd,1964.
– Ustavi 1974: Ustavi i ustavni zakoni, I–II, Zagreb, 1974.
– Vojni rečnik (operativno- taktički) 1967: Vojni rečnik (operativno- taktički), Beograd, 1967.
– Брборић 2000: Брборић Б., „Нација и држава са (социо) лингвистичког становишта“, Јужнословенски филолог, LVI/1–2, Бeograd, 2000, 139–147.
– Енциклопедијски лексикон 1972: Енциклопедијски лексикон – Мозаик знања ред. и уред., Асим Пецо и Живојин Станојчић),том I, Београд, 1972.
– Закон... 1991: „Закон о службеној употреби језика и писма“, Службени гласник Републике Србије, 5, Београд, 1991.
– Јовић 1995: Јовић Б., Последњи дани СФРЈ: Изводи из невника, Београд: Политика, 1995.
– Скупштински преглед 1987: Скупштински преглед (СР Србије), № 335 и 338, Београд, 1987.
– Службени весник на РМ 1991: „Уставот на Република Македонија“, Службен весник на РМ, № 52, Скопје, 1991.
– Устав Републике Српске... 1996: Устав Републике Српске и амандмани (Важеће одредбе), друго издање, Српско Сарајево: Ослобођење, 1996.
– Устав СФРЈ 1974: Устав СФРЈ, устави социјалистичких република и покрајина, Београд: Просвета, 1974.
– Устави СР Југославије... 1995: Устави Савезне Републике Југославије, Републике Србије, Републике Црне Горе, Београд: Службени гласникса п. о., 1995.

Downloads

Објављено

30.06.2007

Како цитирати

Сотировић, В. Б. (2007). УСТАВНА И ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА СРПСКОХРВАТСКОГ ЈЕЗИКА У СФРЈ (1974–1991). Наслеђе, 4(6), 75–87. преузето од http://www.nasledje.kg.ac.rs/index.php/nasledje/article/view/76